Translate

30 януари 2012

ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ОБЛИК НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД ЧЕРВЕН


Средновековният град Червен се намира до днешното с. Червен на 30 км южно от гр. Русе. Той е бил изграден върху висок скален рид, разделен на две от седловина, който се вдава като нос в дефилета но р. Черни Лом, която го опасва от три страни. Писмените сведения за Червен са твърде оскъдни. За първи път имета но града се среща в летописа, известен като „ Видението на пророк Исая „ от ХІ в. В него се казва, че Червен е бил създаден с градовете Несебър и  Щип от Петър Делян. Според този легендарен по характер летопис Червен още по това време се развива като селище от градски тип. В Синодика на цар Борил ( 1211 г. ) фигурират имената на трима червенски митрополити, споменати след митрополитите на Преслав и пред тези на Ловеч, Средец,  Дръстър и др.  Името на този град срещаме и в житието на Теодосий Търновски, пребивавал в един от манастирите до Червен. Поемата на византийския поет Мануил Фил, който описва похода на пълководеца Михаил Глава Тарханиот срещу Ивайло, дава първото сведение за заемане на Червен. По сведения на турския хронист Мехмед Нешри от началото на ХVІ в. Червен е бил превзет от турците при похода на великия везир Али паша през 1388 г. За града се говори и в турски документи от следващите векове.       Червен е град с многовековна история. Първи траките създават свое селище в V в. пр. н. е . , в най- високата част на рида, което продължило да съществува и по времето на римското владичество. През ранновезантийската епоха на това място била изградена мощна крепост през времета но император Юстиниан. Тя била защитена от здраво изградени стени, които са запазени на височина до 5 м . Те са били използвани и за защита на ранносредновековното селище, а през ХІІ – ХІV в. Били включени в новата укрепителна система. Скалният терен, който служел за основа на всяко ново строителство, е бил основно почистван. Заличават се постепенно следите на предходните селища, които се установиха преди всичко въз основа на частите от глинени съдове , монети и незначителни останки от строежи, запазени край крепостните стени, където единствено се натрупал културен пласт. До нас са достегнали риунити на град с утвърдени нови форми на забележителна обществена и жилищна архитектура и солидна отбранителна крепостна система. Изграждането на Червен, както и на други градове в епохата на зрелия феодализъм е непосредствено свързано със  социално. Икономическите условия и политическата обстановка. Те се отразяват както върху архитектурата на отделните строежи, така и на целия градоустройствен облик на града. Червен се е състоял от три части, които възникнали една след друга. Цитаделата на града е била главното ядро. Тя била разположена на най- високата част на рида. Градът се разпрострял на запад и заел целия рид. В подножието му, извън крепостта и край реката, възникнали занаятчийски квартали. Червен със своите отделни части е представлявал единен организъм. Проведените археологически проучвания на цитаделата и в града показаха, че градът бил застроен по предварителен градоустройствен план, подчинен преди всичко на топографските условия. Тези природни даденосте са и причина той по двоя външен вид и планово решение да се различава от другите градове, проучени досега у нас, от това време.                                                           Градът бил защетин от високи до 12 м крепостни стени от запад, изток, север и юг, където е било по- достъпно. При крепостните порти, разположени по надлъжната ос на града, на източната и западната страна на цитаделата и на западната крепостна стена се издигали бойни кули, които засилвали още повече отбранителната мощ на града. В пряка връзка с укрепителната система на Червен е откритото водоснабдително съоръжение, което е единствено така добре запазено у нас. То се намира в южното подножие на цитаделата, непосредствено до реката. В подземието на охранителната кула има кладенец, откъдето извежда изграден от клиновидни квадри тунел, висок 2.40 м , с шахтовиден отдушник на тавана. Тунелът преминава в коридор, който достига подножието на отвесната скала. По нея ся изсечени стъпала, водещи до югоизточния ъгъл на замъка. Поради силния наклон на терена стъпалата са изградени в тунела и коридора. Основното предназначение на водоснабдителното съоръжение е било да осигурява вода на цитаделата по време на обсада. Затова то е било солидно укрепено.
Определяща роля за планировката на Червен има уличната мрежа, която съставя скелета на общия градоустройствен план . В основата на уличната мрежа стоят главната- транзитна улица, която преминава през цялата дължина на града, и няколко улици се отделят от нея и пълзят по склона и отново се вливат в нея. Така създадена, тя се оботатявала от постоянно растящата разклонена система от къси слепи прави улички, водещи във входовете на сградите. Трасетата на улиците са различно врязани в скалния терен. Почти навсякъде е спазена една и съща ширина на улечното платно- за главните до 1.80 м и за късите от 1л40 до 1.60 м. По средата на платното, в наклонените участъци, са изрязане плитки стъпала за улеснение на движението.

Няма коментари: