Translate

27 февруари 2012

Крайници


Раннонеолитното селище е разположено върху тераса на десния бряг на река Джубрена, в южните склонове на Верила планина (Югозападна България). Намира се на около 1 км източно от центъра на село Крайници. Проучвано е сондажно през 1986 и 1990 г. под ръководство на Ст. Чохаджиев и А. Бакъмска. Установлена следната стратиграфия на обекта: върху стерилната глина има пласт от черна пръст с дебелина 0,45 – 0,60 м. Следва пласт от кафява пръст с дебелина 1,00-1,10 м, а върху него – наносен пласт с дебелина  0,80-1,20 . Културния пласт разделен на три строителни хоризонта – най-ранният (І) е раннокерамичен (в черния пласт), а двата по-горни (ІІ, ІІІ) принадлежат към културната група Гълъбник (в кафявия пласт). Те са характеризират с бялорисувана керамика.

   Керамиката от І хоризонт е изцяло монохромна. Тя може да бъде условно разделена на три категории – груба, обикновена и фина. Грубата керамика е отделена от обикновена заради пластичната декорация, а не според дебелината. Най-многобройна е обикновена керамика. Тя е представена от конични и полусферични паници, сфероидни и цилиндрични купи и глобуларни съдове с прави и извити шии. Фината керамика е тънкостенна, ангобирана с рядка светлочервена ангоба без блясък от полиране. Керамиката от крайници е много примитивна – устията в повечето случаи са криви и незагладени, повърхноста е неравна и дори фините тънкостенни съдове са матови. Типологически аналози се откриват в Дивостин, Поляница-платото и в грубата керамика от Зла страна.
  Намерени кости правят впечатление, че домашните животни силно доминират над дивите както по количество на костите, така и по броя на индивидите. Съотношения между домашните и дивите животни показва, че първите заселенци на Крайници пристигат заедно с домашните си животни.

Използвана литература:
·        Ст. Чохаджиев, А. Бакъмска, Л. Нинов – Крайници – раннокерамично селище от басейна на р. Струма. – В: Gerda Henkel Stiftung (Edit. H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov). The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. In the Steps of James Harvey, Gaul, Volume 2, S., 2007, 181-190.

Няма коментари: