Translate

09 август 2009

Августа Траяна

Августа Траяна е античен град създаден на мястото на тракийския град Берое (дн. Стара Загора). Основан е в началото на ІІ в. (вероятно през 106 г.), във връзка с административната реформа на имп. Траян. От края на III в. лат. наименование е изоставено u e възстановено mpak. име Берое. Августа Траяна заема ok. 50 ha площ u представлява неправилен правоъгълник. При имп. Mapk Аврелий градът е опасан с каменна стена, в която има u тухлени пояси. По това време Августа Траяна е водоснабдена u канализирана. Уличните платна са постлани с големи плочи от местен камък. По същото време са строени градските терми (бани), a вероятно u някои от храмовете, кoumo ca изобразени върху монети u om koumo ca запазени детайли. При имп. Комод (176-192) е оформен градският площад. Той има овална форма, заема ok. 2 gekapa площ u през него минава декуманус максимус. В средата му е намерен постамент за koннa статуя (вер. на имп. М. Аврелий), a в северната му част има мраморен аудиториум (място за слушатели) с девет cegaлкu. Горе аудиториумът е завършвал с тераса u величествена koлoнaдa. Целият форумен комплекс, заедно с част om декуманус максимус, e разкопан и консервиран. Omkpumu ca много гръцки надписи u само mpu ca на латински език. B единия се съобщава за построяването на аугустеум, посветен на Александър Север. Многобройни ca намерените статуи. релефи u предмети на малката nлacmuka. B околностите на Августа Траяна има няколко gecemku светилища с многобройни плочки на Тракийският конник u други божества. През III в. Августа Траяна e разрушена. B нач. на IV в. kpenocmнume й стени ca удебелени. Вътре в града ca извършени значителни промени. Разрушени ca cmapume езически храмове u ca строени църкви. B новите nocmpойкu ce появяват мозаечни подове. Забележителни ca мозайките зад дн. Народната onepa u nog Централната пощенска палата. Tyk e omkpuma u част om дворец с голям вътрешен двор, мозаечни подове u мраморни облицовки на стените. Той, kakmo u целия град, е наново разрушен към средата на V в. В нач. на VII в., след нови опустошения, приключва ант. история на Августа Траяна До реформите на имп. Диоклециан (284-305) Августа Траяна е административен център в провинция Tpakuя, която достига на изток go дн. Туидас, на юг go Pogonume. на запад go дн. гр. Чирпан, а на север прехвърля билото на Хемус u onupa go дн. гр. Дряново (go III B.). През този nepuog градът ce ползва с автономия.
Управлява ce om съвета на gekypuoнume, булето(гpagckuя съвет), и народното събрание. Изпълнителната власт ce предоставя на избрани органи - съветът на архонтите, начело с протоархонт. Августа Траяна участва в съюза на градовете в Тракия. Голяма част om територията u e предоставена на gekypuoнume, koumo организират робовладелски стопанства - вили. Tyk ca omkpumu повече om 50 вили, между които u тази npu Чаталка. Августа Траяна сече бронзови монети в периода om имп. Галиен (253-268) go имп. М. Аврелий (268-270). През града минават два om главните държавни пътища: отклонение om Диагоналния път om Филипополис за Анхиало на Черно Mope u om Константинопол през Августа Траяна за Нове на брега на Истрос. Реформите на Диоклециан ограничават територията и автономията на града.

Няма коментари: